බලාපොරොත්තු වන්න!

තරගයට ඇතුළත් වී තෑගි දිනන්න

යූනියන් ඇෂුවරන්ස් ලයිෆ්ස්ටයිල් බෝනස් 2022

ඔබට වටිනා තෑගි රැසක් ගෙනෙන යූනියන් ඇෂුවරන්ස් ලයිෆ්ස්ටයිල් බෝනස් නැවතත්!

ඔබ කළ යුත්තේ මාසික වාරිකය රු. 15,000/- හෝ ඊට වැඩි රක්ෂණාවරණයක්, 2022 මාර්තු 31 දිනට පෙර මිලදී ගැනීම පමණයි.

මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව පැහැර නොහරින්න!

අදම යූනියන් ඇෂුවරන්ස් රක්ෂණයක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න!

දිනුම් ඇදීම 2022 මැයි මස 3 වන සතියේදී පැවැත්වේ.

වැඩි විස්තර ළඟදීම.

නියමයන් හා කොන්දේසි සහිතයි.*

වැඩි විස්තර සඳහා අදම ඔබගේ තොරතුරු අප වෙත ලබාදෙන්න.

මේ වසරේ අගනා වටිනා තෑගි රැසක් දිනාගැනීමට අවස්ථාව!

ප්‍රථමස්ථානය

iPhone 13 ProMax - 512GB

Price

දෙවැනිස්ථානය

iPad Air + Apple Pencil + Magic Keyboard

Price

තුන්වැනිස්ථානය

55" Smart TV

Price

සහ තවත් බොහෝ

අපගේ 2021 ජයග්‍රාහකයන් දැක්වූ අදහස්