Add new feedback

Is Insurance Hard To Understand?

Not With Us...

செய்திகள்

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் நிலைபேறான வளர்ச்சியில் தொடர்ந்தும் கவனம் செலுத்துகின்றது

2019 முதல் காலாண்டில் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் 2.5 பில்லியன் ரூபாயை நிகர செலுத்தப்பட்ட தவணைக் கட்டணங்களாக பதிவு செய்துள்ளது. இது முன்னைய காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில்,1% குறைவான பெறுமதி என்பதுடன், இதில் புதிய வியாபார தவணைக்கட்டணங்களில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி பங்களிப்பை செலுத்தியிருந்தது. நிலைபேறான வளர்ச்சியை பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தும் வகையில்,சந்தைப் பிரிவுகளுக்கமைய தனது விநியோக நாளிகைகளை நிறுவனம் மீளமைவு செய்திருந்ததன் காரணமாக இந்த வீழ்ச்சி பதிவாகியிருந்தது.

வரிக்கு முந்திய இலாபம் 246 மில்லியன் ரூபாயாக பதிவாகியிருந்தது. இது 2018 முதல் காலாண்டில் 304 மில்லியன் ரூபாயாக பதிவாகியிருந்தது. குறைந்தளவு முதலீட்டு வருமதிகள் மற்றும் பாங்கசூரன்ஸ் விநியோக நாளிகை விரிவாக்கப்படுவதுடன் ஏற்பட்ட செலவீனங்கள் போன்றன இதில் பங்களிப்பு செலுத்தியிருந்தன.

வரிக்கு பிந்திய இலாபம் முன்னைய ஆண்டின் முதல் காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 41% வீழ்ச்சியடைந்து 178 மில்லியன் ரூபாயாக பதிவாகியிருந்தது. 2018 ஏப்ரல் 1ஆம் திகதி முதல் அமுலுக்கு வந்த உள்நாட்டு இறைவரிசட்டத்தின் பிரகாரம் 68 மில்லியன் ரூபாய் வரிப்பணமாக அறவிடப்பட்டிருந்தது. ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரிசொத்துக்கள் மீதுவரிச் செலவீனம் சரியீடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

காலாண்டில் இலாபத்தில் ஆயுள் வியாபாரத்தின் மேலதிக தொகை உள்ளடக்கப்படவில்லை என்பதுடன்,வருட நிறைவில் இந்த தொகை மொத்தமாக வைப்புச் செய்யப்படும்.

முதலீட்டு வருமானத்தில் இந்த காலாண்டில் 10% அதிகரிப்பை நிறுவனம் பதிவு செய்திருந்ததுடன்,2018 இல் 983 மில்லியனாக பதிவாகியிருந்தது. நடப்பு ஆண்டில் இந்தப் பெறுமதி 1.1 பில்லியன் ரூபாயாக பதிவாகியிருந்தது. பங்கு முதலீடுகளின் மீதான நேர் பெறுமதி இழப்புகள் 2018 இல் பதிவாகியிருந்த 128 மில்லியன் ரூபாயிலிருந்து 2019 இல் 497 மில்லியன் ரூபாயாக உயர்ந்திருந்தது. எனவே மொத்த வருமானம் 7% இனால் குறைந்து 3.1 பில்லியன் ரூபாயாக பதிவாகியிருந்தது.

தேறிய காப்புறுதி நஷ்ட ஈடுகள் மற்றும் அனுகூலங்கள் போன்றன 31% இனால் அதிகரித்திருந்தது. இதில் பிரதானமாக முதிர்வுகள் மற்றும் இதர பொறுப்புகளின் பிரகாரம் அமைந்த கொடுப்பனவுகள் பங்களிப்பு செலுத்தியிருந்தன. காப்புறுதி வழங்கல் மற்றும் தேறிய கையகப்படுத்தல் செலவீனம் 1% ஆல் அதிகரித்திருந்ததுடன்,தொழிற்பாட்டு, நிர்வாக மற்றும் விற்பனை செலவீனங்கள் 9% ஆல் அதிகரித்திருந்தது. இதில் ஊழியர்கள், கிளை உட்கட்டமைப்பு மற்றும் விநியோகத்துடன் தொடர்புடைய செலவீனங்கள் அடங்கியிருந்தன.

மேற்படி மாற்றங்கள் காரணமாக,யூனியன் அஷ்யூரன்ஸின் ஆயுள் நிதியப் பெறுமதி 2019 மார்ச் 31 ஆம் திகதியன்று ரூ. 32 பில்லியனாக பதிவாகியிருந்தது. ஆரோக்கியமான கைத்துறப்பு விகிதத்தின் மூலமாக வியாபாரத்தின் நிதி உறுதிப்பாடு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

LMD பிராண்ட்ஸ் அனிவலின் பிரகாரம்,யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் வர்த்தக நாமத்தின் பெறுமதி 2019 இல் 2.5 பில்லியன் ரூபாயாக பதிவாகியிருந்தது. இது 2018 உடன் ஒப்பிடுகையில் 700 மில்லியன் ரூபாய் அதிகரிப்பாகும். இதனூடாக, நிறுவனம் இரட்டை வர்த்தக நாம பெறுமதியை மூன்று வருடங்கள் எனும் குறுகிய காலப்பகுதியில் எய்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் நிறுவனத்தின் வர்த்தக நாம தரப்படுத்தல் (AA-) இலிருந்து (AA) ஆக உயர்த்தப்பட்டிருந்தது.

அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணர்களினால் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் செயற்பாடுகள் வழி நடத்தப்படுவதுடன்,உறுதியான மூலதன இருப்பு மற்றும் புகழ் பெற்ற சர்வதேச மீள் காப்புறுதி நிறுவனங்களுடனான பங்காண்மைகள் போன்றன சிறந்த பின்புலங்களாக அமைந்துள்ளன. 30 வருடகால சிறந்த செயற்பாட்டை கொண்டாடும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ்,சகல பங்காளர்களின் உண்மையான பங்காளராக திகழும் வகையில் தொடர்ந்தும் தனது ஊழியர்கள்,தீர்வுகள் மற்றும் செயன்முறைகள் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதில் முதலீடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது.