යූනියන් ඇෂුවරන්ස් හදුන්වාදෙන ‘සිසුමග+’, ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන්ම සැකසූ සුවිශේෂී, රැකවරණය මූලික කරගත් අධ්‍යාපන සැලසුමකි.

සිසුමග+ දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන සිහිනය සැබෑ කරගැනීම සඳහා අවශ්‍යය වියදම් කළමනාකරණය කරගැනීම සඳහා දෙමාපියන්ට මහඟු අත්වැලක් ලබාදෙයි.

මෙම සැලසුම හරහා ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන ප්‍රතිලාභ සැලසුම් කර ගත හැකි අතරම, ඔබට කිසියම් හදිසි උවදුරකට මුහුණදීමට සිදුවුවහොත් ඔබේ දරුවාගේ අධ්‍යාපන සිහිනය සැබෑ කරගැනීමට අවශ්‍යය මූල්‍යය ශක්තිය ලබාදීමටද හැකියාව ලැබේ.

ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය සැලසුම් කිරීමට
අදම අප අමතන්න!

විශේෂ ප්‍රතිලාභ සමගින් ඔබේ දරුවාගේ
සිහින තව තවත් වර්ණවත් කරන්න.

අරමුදලේ වර්ධනය

ඔබේ දරුවාගේ අනාගත අධ්‍යාපන සිහිනය සැබෑ කරගැනීමට අවශ්‍ය අරමුදල නිර්මාණය කරගන්න.

15% Loyalty Bonus

කල්පිරීමෙදී ආයෝජන ගිණුමේ වටිනාකමින් 15% ක පාරිතෝෂිත දීමනාවක් (Loyalty Bonus) සමගින් ඉහළ ප්‍රතිලාභයක්.

මූල්‍ය රැකවරණය

හදිසි අභාවයකදී ඔබේ යැපෙන්නන් හට මූල්‍යය සහනයක් සලස්වමින් මූලික රක්ෂිත මුදල (ජීවිත රැකවරණය) ක්ෂණිකව ලබාදෙයි.

මාසික අධ්‍යාපන රැකවරණ දීමනාවක්

රක්ෂිතයාගේ හදිසි අභාවයකදී, දරුවාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙන යාමට මාසිකව මූල්‍යය අත්වැලක් ලබාදේ.

වාරික ගෙවීමෙන් නිදහස් වීම

රක්ෂිතයාගේ හදිසි අභාවයකදී, රක්ෂණ ඔප්පුවේ ඉතිරි වාරික සියල්ල යූනියන් ඇෂුවරන්ස් ආයතනය මඟින් පියවමින් ඔබේ ආදරණීයන්ට ඔබ බලාපොරොත්තු වූ කල්පිරීමේ ප්‍රතිලාභය ලබාදීමට කටයුතු කරයි.

අතිරේක ආවරණ හරහා වඩාත් පුළුල් රැකවරණයක්

හවුල්කාර ආයතන වෙතින් සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ රාශියක්