යූනියන් සිංගල් ප්‍රිමියම් ඇඩ්වාන්ටෙජ්

යූනියන් සිංගල් ප්‍රිමියම් ඇඩ්වාන්ටෙජ් යනු සාම්ප්‍රදායික රක්ෂණ සැලසුම්වලට සාපේක්ෂව බෙහෙවින් කැපීපෙනෙන සැලසුමක්. මන්දයත්, එය ඉහළ ආයෝජන ප්‍රතිලාභ ලබාදෙන, විශ්වාසනීය රක්ෂණ සැලසුමක් වන නිසා. මෙය සැලසුම් කර ඇත්තේ, සහතික කළ ජීවිත ආවරණයක් සහිත ස්ථාවර සැලැස්මක් මත, තම මුදල් ආයෝජනය කිරීමට, බලාපොරොත්තු වන සියලු දෙනා වෙතයි.

අදම අප අමතන්න!

වාර්ෂික ලාභාංශ ප්‍රතිශතය හා ප්‍රගතිය

වර්ෂය වර්ෂය සඳහා වන අතුරු ලාභාංශ අනුපාතය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ලාභාංශ අනුපාතය
2015 8.00% 9.50%
2016 8.00% 10.50%
2017 10.00% 10.25%
2018 10.00% 10.00%
2019 10.00% 10.00%
2020 9.00% 9.00%
2021 8.00% 8.00%
2022 9% 10%
ඉහත වගුවේ දැක්වෙන පරිදි, වසර ආරම්භයේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතුරු ලාභාංශ අනුපාතයක් එම වර්ෂය සඳහා සහතික කර ඇති අතර එය වර්ෂය තුළ ඔබගේ අරමුදලට මාසිකව එක් කෙරේ. වර්ෂය තුළදී යුනිවර්සල් ජීවිත රක්ෂණ අරමුදලේ ආයෝජන ක්‍රියාකාරීත්වය මත සෑම වසරකම අවසානයේ බලපවත්නා සැබෑ ලාභාංශ අනුපාතය තීරණය කරනු ලබන අතර එම අනුපාතය ඕනෑම අවස්ථාවක, එම වසර සඳහා වන අතුරු ලාභාංශ අනුපාතයට වඩා අඩු නොවේ.
වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 011 2 990 990 අංකයෙන් සෘජුව අප හා සම්බන්ධ වන්න.
සැ.යු.: වැඩි විස්තර සඳහා රක්ෂණ සැලසුමට අදාළ වගන්ති හා කොන්දේසි බලන්න.
විස්තර පත්‍රිකාව බලන්න

නියමයන් හා කොන්දේසි සහිතයි