යූනියන් ප්‍රොටෙක්ට්

යූනියන් ඇෂුවරන්ස් විසින් පිරිනමනු ලබන කණ්ඩායම් ජීවිත රක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය “යූනියන් ප්‍රොටෙක්ට් ” වේ.

කණ්ඩායම් ජීවිත රක්ෂණය යනු කුමක්ද?
එක් රක්ෂණ සැලසුමකින් විවිධ ආකාරයේ ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට පුද්ගල කණ්ඩායමක් ආවරණය කරන රක්ෂණ වර්ගයකි.

කණ්ඩායම් යනු සංවිධානයක සේවකයින්, කණ්ඩායමක සාමාජිකයින්, වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන් හෝ සේවක සම්මේලනයක් හෝ වෘත්තීයවේදීන්ගේ අනුබද්ධ කණ්ඩායම් විය හැකියි.

ඔබට කණ්ඩායම් ජීවිත රක්ෂණයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
- වගකිවයුතු ආයතනික පුරවැසියෙකු වීමට
- ඔබගේ සේවකයින් දිරිමත් කිරීමට
- හොඳම සේවා අපේක්ෂකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට

අදම අප අමතන්න!

යූනියන් ප්‍රොටෙක්ට් තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

ඔබට ලබාගත හැකි සෙසු ආවරණ

මූලික ජීවිත රැකවරණය

මෙම ප්‍රතිලාභය තුළින්, හදිසි අනතුරක දී හෝ ස්වාභාවික මරණයක දී එකවර මුදල් පිරිනමනු ඇත.

අමතර ප්‍රතිලාභ

ඔබගේ සේවකයින්ට හෝ සාමාජිකයන් වෙනුවෙන්, ඔබට ලබා ගත හැකි අමතර ප්‍රතිලාභ පහත දැක්වේ.

• කණ්ඩායම් සෞඛ්‍යය ආවරණය
• හදිසි මරණ අනතුරු ප්‍රතිලාභය
• පූර්ණ හා නිත්‍ය අකර්මණ්‍යතා ප්‍රතිලාභය (රෝගාබාධයක් හෝ හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන්)
• අර්ධ නිත්‍ය අකර්මණ්‍යතා ආවරණය (හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන්)
• සුවමග ප්‍රතිලාභය
• රෝහල් දීමනා ප්‍රතිලාභය
• අවමංගල්‍ය වියදම් ප්‍රතිලාභය
• සහකරුගේ ජීවිතය මත සමකාලීන ප්‍රතිලාභය (මීට අදාළ වන්නේ: ජීවිත රැකවරණය, CIC, Family FEB, කණ්ඩායම් සෞඛ්‍යය ආවරණය යටතේ සෞඛ්‍යය ආවරණය)
• ජුවෙනිල් ආවරණය

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 0112 990 990 අංකය ඔස්සේ සෘජුව අප හා සම්බන්ධ වන්න.
කාරුණිකව, තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීම් ලබාගැනීම සඳහා රක්ෂණ සැලසුමේ කොන්දේසි සඳහා යොමුවන්න.

නියමයන් හා කොන්දේසි සහිතයි