ස්මාර්ට් ලයිෆ්

කෙටි කාලීන වාරික, දිගු කාලීන ප්‍රතිලාභ සහ ආරක්ෂාව

යුනියන් ඇෂුවරන්ස් ස්මාර්ට් ලයිෆ් සමඟින් වඩාත් නැණවත් අයුරින්, ඔබේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරගැනීමට ඔබේ අනාගතය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්න. ඔබේ ආදරණීයයන් සඳහා දිගු කාලීන ආරක්ෂාව සපයන අතරම ඔබේ කෙටි කාලීන ආයෝජන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට ස්මාර්ට් ලයිෆ් ඔබට උපකාර වේ. මෙය නම්‍යශීලී ලෙස වසර 3, 5 හෝ 7 ක කාලයක් සඳහා ආයෝජනය කළ හැකි අතර කල්පිරීමේදී ආකර්ෂණීය අරමුදලක් පිරිනමනු ඇත.

අමතර ජීවිත ආවරණ, අකර්මණ්‍යතා ආවරණ, ආදායම් අහිමිවීම් සහ සෞඛ්‍ය ආවරණ සමඟින් පරිපූර්ණ ආරක්ෂාවක් ලබා ගැනීමට ඔබ කැමති කාලසීමාවක් දක්වා ආයෝජනය කරන්න!

ඔබ දිගුකාලීන ආයෝජනයන්ට සූදානම් නොමැති නම්, ඔබේ ආයෝජනයන් සඳහා නැණවත්ම තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, මෙම ක්‍රමය ඔබට කදිම සැලසුමකි! අදම ලියාපදිංචි වන්න!

අදම අප අමතන්න!

ඔබට ලැබෙන මූලික ප්‍රතිලාභ

වාරික ක්‍රමවේදයන්

ඔබට වඩාත් හොඳින් ගැළපෙන ක්‍රමය තෝරාගත හැක.

ඇතුළත් වීමේ නිර්ණායක

Children 3 Months - 18 Years

ඇතුළත් වීමේ අවම වයස
අවුරුදු 18

Adults 18 - 65 Years

ඇතුළත් වීමේ උපරිම වයස
අවුරුදු 65

Adults 18 - 65 Years

ආවරණය අවසන් වන කාලසීමාව
අවුරුදු 75

වාරික ගෙවීමේ කාලසීමාව
අවුරුදු 3, 5 හෝ 7 දක්වා

ඔප්පු කාලසීමාව
අවුරුදු 10 සිට 40 දක්වා

* අවුරුදු තුනේ වාරික ගෙවීමේ සැලසුම සඳහා මාසිකව ගෙවීමේ ක්‍රමය අදාළ නොවේ.

විස්තර පත්‍රිකාව බලන්න

නියමයන් හා කොන්දේසි සහිතයි