සිසුමග+

අනාගතය යනු සැබැවින්ම අභියෝගයකි. එමනිසා දිනෙන් දින ඉහළ යන උසස් අධ්‍යාපන වියදම් වගේම අනාගතයේ අවිනිශ්චිතතා සාර්ථකව මුහුණ දීමට සැලසුම් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. යූනියන් ඇෂුවරන්ස් අධ්‍යාපන සැලසුම් සමඟින් ඔබේ දරුවාගේ ජීවිතයට සවියක් වීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ. යූනියන් ඇෂුවරන්ස් හඳුන්වාදෙන සිසුමග+, ඔබේ දරුවාගේ අනාගත අධ්‍යාපන සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට සවියක් වන රැකවරණය මූලික කරගත් විශේෂිත අධ්‍යාපන සැලසුමක් වේ.

අදම අප අමතන්න!

ඔබට ලැබෙන මූලික ප්‍රතිලාභ

ඔබට ලැබෙන අනිකුත් ප්‍රතිලාභ

වාරික ගෙවීමෙන් නිදහස් වීම

මරණයක දී මෙම ප්‍රතිලාභය සක්‍රිය වීම නිසා, සමාගම විසින් ඔප්පුව වෙත වාරික ගෙවීම නොනවත්වා පවත්වාගෙන යමින් ඔබගේ දරුවාගේ අධ්‍යාපන සිහින වෙත ළඟා වීමට උපකාරී වේ.

අධ්‍යාපන අරමුදලේ වර්ධනය

සමාගම වාර්ෂිකව නිකුත් කරනු ලබන ලාභාංශ ප්‍රතිශතය මාසිකව ඔබේ අරමුදලට එක්කරමින් ඔබේ දරුවාගේ අධ්‍යාපන අරමුදල අඛණ්ඩව වර්ධනය කරනු ලබයි.

ආපසු ගැනීමේ ප්‍රතිලාභය

ඔබේ හදිසි අවශ්‍යතාවන් නිසි පරිදි වටහාගනිමින්, යම් හදිසි අවස්ථාවකදී අරමුදලෙන් කොටසක් ආපසු ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව ලබාදෙයි.

වාරික ක්‍රමවේදයන්

ඔබට වඩාත් හොඳින් ගැළපෙන ක්‍රමය තෝරාගත හැක.

වයස් සීමාවන්

සිසුමග+ ආරම්භයේදී උපරිම හා අවම වයස් සීමාවන් :

Children 3 Months - 18 Years

ඇතුළත් වීමේ අවම වයස
අවුරුදු 18

Adults 18 - 65 Years

ඇතුළත් වීමේ උපරිම වයස
අවුරුදු 60

Adults 18 - 65 Years

ආවරණය අවසන් වන වයස
අවුරුදු 70

ඔබේ දරුවාගේ අධ්‍යාපන වියදම ගණනය කරමු

ඔබේ දරුවා දැන්

උසස් අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරන්නේ

ඔබ, ඔවුන් ඉගෙන ගනු ඇතැයි සැලසුම් කරනුයේ

7.6 % ක උද්ධමන අනුපාතය යටතේ

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අනුව 2020 ජනවාරි වන විට පැවති උද්ධමන අනුපාතය සලකා ඇත.

ඔබේ දරුවා සඳහා ඔබ අපේක්ෂා කරන උපාධි පාඨමාලාවේ අනාගත වටිනාකම වනුයේ:

නියමයන් හා කොන්දේසි සහිතයි