ලාභාංශ ප්‍රතිලාභ

අපගේ වටිනා රක්ෂණ ඔප්පුහිමියන් සඳහා උපරිම ප්‍රතිලාභ පිරිනැමීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන සමාගමක් ලෙස, අපි වඩාත් දූරදර්ශී ආයෝජන උපාය මාර්ග තෝරා ගන්නෙමු.
එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, වසර ගණනාවක් පුරා, වෙළෙඳපොළ තුළ හොඳම ආයෝජන ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට අපට හැකි විය.

2013 වසරේ සිට අපගේ කාර්ය සාධනය පහතින් දක්වා ඇත.

වසර අවම සහතික කළ ලාභාංශ අනුපාතය (%) ප්‍රකාශිත ලාභාංශ අනුපාතය (%)
2013 9.5 11.75
2014 8.0 11.5
2015 8.0 9.5
2016 8.0 10.5
2017 10.0 10.25
2018 10.0 10.0
2019 10.0 10.0
2020 9.0 9.0
2021 8.0 8.0
2022 9.0 10.0
2023 9.0 13.5

එපමණක් නොවේ, සෑම වසරක ම ආරම්භයේදී අපි ඔප්පුහිමියන් සඳහා සහතික කළ අවම ලාභාංශ අනුපාතයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නෙමු. කෙසේ වෙතත්, සැබෑ ලාභාංශ ප්‍රකාශයට පත් කරන අවස්ථාවේදී, අප ප්‍රකාශිත ලාභාංශ හා සහතික කළ ලාභාංශ අනුපාත සංසන්දනය කරනු ලබන අතර, ආයෝජන අරමුදල ගොඩනැගීම සඳහා භාවිත කරනුයේ, ඒ අතරින් අගය වැඩි අනුපාතයයි.

උදාහරණයක්:
2022 වසර සඳහා සහතික කළ අවම ලාභාංශ අනුපාතය 9.0%ක් වුව ද, එම වසර සඳහා ප්‍රකාශිත ලාභාංශ අනුපාතය 10.0%ක් යැයි උපකල්පනය කරමු.
මෙම අවස්ථාවේ දී, ආයෝජන අරමුදල 10.0% ලාභාංශ අනුපාතය මත පදනම්ව වර්ධනය වනු ඇත. ඒ, එය ලාභාංශ අනුපාත දෙක අතරින් ඉහළ අගයක් ගන්නා බැවිනි.

විස්තර පත්‍රිකාව බලන්න

නියමයන් හා කොන්දේසි සහිතයි