கணிப்போம்

எமது பணிகளிலிருந்து விலகி ஓய்வு பெறும் ஒரு நாளை நாம் அனைவரும் எதிர்கொள்வோம். மாதாந்த வருமானமின்றி, உங்கள் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் எவ்வாறு முகங்கொடுப்பீர்கள்?
நீங்கள் உண்மையில் தயாரா?
எமது Retirement Calculator ஐ முயற்சி செய்து கண்டறியுங்கள்!

(பணவீக்கம் பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டியதில்லை, இன்றைய தினம் நீங்கள் ஓய்வு பெற்றால், உங்களுக்கு அவசியமான தொகையை பதிவிடவும்)
(உங்களின் தினசரி நோக்கத்துக்காக அல்லது இதர எதிர்கால சேமிப்பு இலக்குகளுக்காக வைத்திருக்கும் சாதாரண சேமிப்புகளை பதிவிட வேண்டாம்)

ஓய்வு பெற்றதும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் தொகையை கணிப்பிடுவதற்கு க்ளிக் செய்யவும்

நீங்கள் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுகையில் எதிர்பார்க்கும் மாத வருமானம் ரூ. 000,000 ஆகும். இந்த வருமானத்தின் பணவீக்கம்-சீராக்கப்பட்ட அசல் பெறுமதி ரூ. 000,000!

இந்த மாத வருமானத்தை உங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு, ஓய்வு பெறும் தினத்தன்று நீங்கள் ரூ. 000,000 பெறுமதியான நிதியத்தை கட்டியெழுப்பிக் கொள்ள வேண்டும்!

இந்த நிதியத்தை எய்துவதற்கு, இன்று முதல் மாதாந்தம் நீங்கள் ரூ. 000,000 சேமிக்க வேண்டும்.

6% பணவீக்க வீதம் மற்றும் 8% சேமிப்பு வீதம் எனும் அனுமானத்தின் பிரகாரம் பெறுமதிகள் கணிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

Terms and conditions apply