සෞඛ්‍ය ආවරණ

යූනියන් හෙල්ත් 360 ප්‍රතිලාභය (H360)

ඔබේ සියළු සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලන මෙම ආවරණය ඔබේ රක්ෂණ සැලසුමට එක් කර ගැනීමෙන් ඔබේ මුළු පවුලටම පරිපූර්ණ සෞඛ්‍ය රැකවරණයක් ලබාදිය හැක.

යූනියන් ස්මාර්ට් හෙල්ත් ප්‍රිමියර් ප්‍රතිලාභය (USHP)

අමතර ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබාදෙන මෙම ආවරණය තුළින් ජීවිත රක්ෂිතයාගේත්, ජීවිත රක්ෂිතයාගේ දෙමව්පියන්ගේත්, ජීවිත රක්ෂිතයාගේ සහකරු/ සහකාරියගේ සහ වයස අවුරුදු 23ට අඩු දරුවන්ගේත් (ශ්‍රී ලංකාව තුළ හෝ ලොව පුරා (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ කැනඩාව හැර) වෛද්‍ය වියදම් ප්‍රතිපූරණය කළ හැක.

රෝහල් දීමනා ප්‍රතිලාභය (HCB)

රෝහල් ගත වීමකදී අහිමිවන දෛනික ආදායම ප්‍රතිපූරණය කර ගැනීමේ හැකියාව

සුවමග ප්‍රතිලාභය (SMB)

බරපතළ රෝගාබාධයක් හෝ හදිසි ශල්‍යකර්මයක දී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා එකවර මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ හැකියාව

පූර්ණ සැත්කම් ප්‍රතිලාභය (CSB)

රෝගාබාධයක් හෝ හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන් සිදු කළ යුතු ශල්‍යකර්මයක් සඳහා අවශ්‍ය වන මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන ක්ෂණිකව ලබාදෙයි.

ළමා සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභය (CHB)

රෝහල් ගත කිරීමකදී දෛනික මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ හිමිවන අතර ළමුන් සඳහා සැත්කම් 244ක් ආවරණය කරනු ලබන අමතර ආවරණයක්

අකර්මණ්‍යතා ආවරණ

පූර්ණ හා නිත්‍ය අකර්මණ්‍යතා ප්‍රතිලාභය - හදිසි අනතුරක් හෝ රෝගයක් හේතුවෙන් (TPS)

ඔප්පු කාල සීමාව ඇතුළත දී සිදුවන හදිසි අනතුරු හෝ අසනීප හේතුවෙන් පූර්ණ නිත්‍ය අකර්මණ්‍යතාවයට පත් වුවහොත් ආවරණ මුදල වාර්ෂික වාරික 5 කින් හිමි වේ.

පූර්ණ හා නිත්‍ය අකර්මණ්‍යතා ප්‍රතිලාභය - හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන් (TPA)

හදිසි අනතුරු හේතුවෙන් පූර්ණ නිත්‍ය අකර්මණ්‍යතාවයට පත් වුවහොත් ආවරණ මුදල වාර්ෂික වාරික 5 කින් හිමි වේ.

අර්ධ නිත්‍ය අකර්මණ්‍යතා ප්‍රතිලාභය - හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන් (EPD)

හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන් අර්ධ නිත්‍ය අකර්මණ්‍යතාවයට පත් වුවහොත් අදාළ ආවරණ ප්‍රතිශතයන් වන්දි වශයෙන් හිමි වේ.

අමතර ජීවිත ආවරණ

සමකාල ප්‍රතිලාභය (LTB)

අමතර සුළු වාරිකයක් සමඟින් ඔබේ මූලික රක්ෂිත මුදල මෙන් 10 ගුණයක් දක්වා ඔබේ ජීවිත ආවරණය තව දුරටත් වැඩි කර ගත හැකියි.

හදිසි අනතුරු මරණ ප්‍රතිලාභය (ADB)

හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන් සිදුවන අභාවයක දී මූලික රක්ෂිත මුදලට අමතරව මූල්‍යමය රැකවරණයක්

සහකරුගේ ජීවිතය මත සමකාලීන ප්‍රතිලාභය (SPB)

සහකරු/ සහකාරියගේ අභාවයක දී එකවර ගෙවීමක් ලෙස මූල්‍ය ආවරණයක් හිමි වේ.

අවමංගල්‍ය වියදම් ප්‍රතිලාභය (FEB)

රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාගේ අවමංගල්‍යයේ දී සිදුවන වියදම් ආවරණය කරනු ලබයි.

ආදායම් අහිමිවීම් ආවරණ

පවුල් ආදායම් ප්‍රතිලාභය (FIB)

අකල් මරණයක දී නිත්‍ය අදායම් අහිමිවීම නිසා පවුලේ සාමාජිකයන්ට ඇතිවන මූල්‍යමය අපහසුතාවය අවම කරගැනීම සඳහා ඔප්පු කාල සීමාව අවසන් වන තුරු ලබා දෙන නිත්‍ය කාර්තුමය ගෙවීමක්

වාරික ගෙවීමෙන් නිදහස් වීමේ ප්‍රතිලාභය (WP)

මෙම ආවරණය මඟින් පූර්ණ හා නිත්‍ය අකර්මණ්‍යතාවයක දී (හදිසි අනතුරක් හෝ රෝගයක් හේතුවෙන් සිදුවන) ඔප්පුව කල්පිරීම දක්වා ඉතිරි වාරික ආයතනය මඟින් පියවමින් සම්පූර්ණ කල්පිරීමේ වටිනාකම ලබාදීමට කටයුතු කරයි.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා කරුණාකර 011 2 990 990 අංකයෙන් සෘජුව අප හා සම්බන්ධ වන්න.
සැ.යු.: වැඩි විස්තර සඳහා රක්ෂණ සැලසුමට අදාළ වගන්ති හා කොන්දේසි බලන්න.

නියමයන් හා කොන්දේසි සහිතයි